Лични данни

Защита на личните данни

    1.    „Домсервиз БГ“ ООД действа като Администратор на лични данни (Номер: 1439943 от 26.02.2018 г.). Личните данни, които предоставяте на Домсервиз БГ, се предоставят доброволно от Вас, защитени са със съвременни организационни и технически средства за обезпечаване на информационната сигурност, и се използват само за обработване и предоставяне на абонаментите, които сте заявили, и за нуждите на директния маркетинг.
    2.    По-специално Домсервиз БГ събира следните данни (в т.ч. лични данни), предоставени от Вас:
    1)    e-mail адрес за потвърждение и за последващи съобщения;
    2)    име и фамилия (и данни на юридическо лице) за фактуриране;
    3)    адрес за фактуриране;
    4)    телефон за връзка;
    5)    точен адрес на недвижимия имот, за който заявявате абонамент;
    6)    данни за осъществените посещения и извършените строително-ремонтни работи.
    3.    Домсервиз БГ предоставя Ваши лични данни до трети страни само с Вашето изрично съгласие или в изрично предвидените от закона случаи:
    1)    данните по т. 2.1 се използват за заявяване на интерес към нашите абонаменти и за предоставяне на специализирана информация, която сте пожелали да получавате от нас;
    2)    данните по т. 2.2 и 2.3 се използват за осчетоводяване на поръчките и се съхраняват и обработват съгласно Закона за счетоводството (ЗСчет.);
    3)    данните по т.т. 2.4-2.6 се използват за предоставяне на услугите, които включва заявеният от Вас абонамент.
    4.    Домсервиз БГ Ви дава възможност по всяко време да преглеждате своите данни, да нанасяте корекции в тях, да ограничите използването им, да ги изтриете или да ги пренесете към трети страни, а така също – да изискате това да бъде направено служебно от нас.
    5.    В случай, че правата Ви за защита на Вашите лични данни бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес  https://www.cpdp.bg/